چرا حالم پریشونه؟

میدانم امسال جوجه ام را گم کرده ام

جیجیکش را درون گوش هایم به زوزه تبدیل کردند

فکر مشغولی گرفته ام

خوب بود؟

بد؟

نمی دانم...

نمی دانم که باز هم خود گول زنی کنم یا اینکه

اخر پاییز

بافت سورمه ایم رابپوشم و صورتم را به پنجره ی اتاقم بچسبانم

واماده ی ان باشم

که بعد از شمردن جوجه هایم

رو به راه شوم

رو به راهی که

او

ارام ارام از انجا رفته بود...

یا... نه!

/ 1 نظر / 19 بازدید
MSYass

سلام چون گذشته متنی از دوردست تو نزد من نمی آید. شاید البته از دست های ضعیفم گرهی گشاده نمی شود. تنها دعایت می کنم و آرزومندم آینده ات چون خورشید بدرخشد.