میخرم فعل هات رو، امری اگر باشن...

 +.بکَّن

زیپ لعنتی

 روی زانوی شلوارکت رو

.

.

.

(ارام نفسم را نگه میداشتم)

.

.

(ترسیدمـ..

شایدم خو...

 خو اصلن به ...

دلم میخواد.

اصلن

من

 دوس دارم!

وقتی دلیلش رو اروم به خورد گوشهامـ...)

.

.

.

 "صدای نفسات رو قط ووصل میکنه"

/ 0 نظر / 16 بازدید